Sunday, 29 June 2008

वाट पाहण्याचा खेळ!!!!

पाने उलटतांना रोज एक पिंपळपान छळते ग
तुझी माज़ी भेट अशी पान पान जपते ग....

भेटशील अशीच तू पुन्हा अन रंगेल जुना खेळ ग
सागरची लाट एक तव किनारा हळूच भिजवेल ग...

हुंदाका दाटेल कंठी अन शब्द ओठीच अडख़ळेल ग
पुन्हा तेच पिंपळपान पाना पानात हसेल ग

वाट पाहण्याचा हा खेळ सारा खेळ जरा जपून ग.........

कवि : माहित नाही...

1 comment: