Tuesday, 30 September 2008

|| जाणा देवाला जाणा ||

सॄष्टी चालवी कोण सारी, कोण आहे तो श्रीहरी,
सदगुरु माझा त्यास दाखवी, जाणुन घे तु आता तरी,
अहो जाणा देवाला जाणा, अहो जाणा श्रीहरी जाणा || धॄ ||

मानव जन्म असे हा दुर्लभ, मिळत नसे हो सहज कुणा,
या जन्माचे सार्थक करण्या, तुम्ही देवाला हो जाणा,
जन्म मरण या संसारी, हाती कुणाच्या ही दोरी,
सदगुरु माझा त्यास दाखवी, जाणुन घे तु आता तरी,
अहो जाणा देवाला जाणा, अहो जाणा श्रीहरी जाणा || १ ||

ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहीगुरु, यांच्यामध्ये भेद नसे,
कणा कणा मध्ये सर्व व्यापक, निराकार हा एक असे,
मंदिर, मस्जीद, गुरुद्वारी, मानव ज्याची पुजा करी,
सदगुरु माझा त्यास दाखवी, जाणुन घे तु आता तरी,
अहो जाणा देवाला जाणा, अहो जाणा श्रीहरी जाणा || २ ||

रानी वनी फिरुनी मानवा, नको कष्टऊ देहाशी,
भले भले ही शरण आले, सदगुरुच्या चरणाशी
"प्रसाद" विनवी सर्वापरी, थांबु नका हो क्षणभरी
सदगुरु माझा त्यास दाखवी, जाणुन घे तु आता तरी,
अहो जाणा देवाला जाणा, अहो जाणा श्रीहरी जाणा || ३ ||No comments:

Post a Comment