Friday, 19 June 2009

Marathi Charoli : चालायचे

ना काही हसत शिकलो
ना काही रडत शिकलो
चालायचे तर मी
पडुन पडूनच शिकलो

No comments:

Post a Comment