Thursday, 9 July 2009

Marathi Kavita : तुला विसरु कसा??

हसतेस एवढी छान की...
हसत रहायला शिकवलेस तू...

बोलतेस एवढी की...
बोलत रहायला शिकवलेस तू....

लाजतेस एवढी छान की...
मला आवडायला लागलीस तू..

जीव एवढा लावलास की..
प्रेम करायला लावलेस तू...

किती प्रेम करतेस तू??
एवढ प्रेम नको ना करूस...

मग काय झाल अचानक??
सोडून का गेलीस तू??

गेलीस तर गेलीस ...
पण
तुला विसरु कसा??
हे शिकवायला विसरलीस बघ तू!!

ए!! ते शिकवायला तरी परत येशील ना ग तू??

-
मोहित

2 comments: