Monday, 26 May 2008

भलेभले थकले

मला आवडलेला मोबाइल संदेश :

पुरुषाबरोबर सुखी राहायचे असेल, तर त्याच्यावर थोडेसे प्रेम करा आणि त्याला खूप समजून घ्या. स्त्रीबरोबर सुखी राहायचे असेल, तर तिच्यावर खूप प्रेम करा आणि तिला समजून घेण्याचा प्रयत्न अजिबात करू नका! भलेभले थकले महाराज!!!!!! ................ कोणत्याही भांडणातला शेवटचा शब्द स्त्रीचा असतो... ... त्यानंतर पुरुषाने काहीही उच्चारले, तर ती नव्या भांडणाची सुरुवात असते!!!!!

2 comments: