Wednesday, 4 June 2008

एक कविता

खरच विश्वास नाहि मला
हेच ते डोळे आहेत का?जे मला नेहमी टाळायचे
तेच आज माझ्या प्रेमाने भरुन आले आहेत !
हा भास तर नाहि नापन मला ते जानवतय...

नक्किच i can fill ठाट

काल जेंव्हा तु फोन ठेवतान sweet dreams म्हणताना
हळुच म्हनालीस miss uतेंव्हाच कळल मला
तुही माझ्या प्रेमात पडली आहेस !

खरच मला नाहि अजुन विश्वास
तु कित्ति गोड हसतेस हल्लि...
मध्य रात्रिचे तुझे sms वाचताना
मन माझ कित्ति आनंदि असत !

i m just falling into lovei m just crashing into love

मी तुझ्या प्रेमात वेडा तर नाहिना होत आहे?

का तु माझ्या प्रेमाला नाहि नाहि म्हनुन मला त्रास दिलास...
पन तो त्रास हि कित्ति मस्त होता जितक कि तुझ लाजुन माझ्या मीठित सामावुन जान !

खरच नाहि मला विश्वास अजुनही कित्ति जपतेस तु मलात्यामुळेच कि काय तुझी आठवन
आलि कि मी गुदमरुन जातो...कारन तु कुठेच नसतेस तरिहि फ़ार जवळ असतेस, अगदी जवळ !

काय मस्त प्रवास होता तो तितकाच जीवघेना...
तुला विचारन्या पासुन ते,तु हो म्हने पर्यंतचा...
तुच सांगितलस मला कि हे जग कस वाइट असत ते आणि तु कित्ति चांगला आहेस ते !


राणी तुझि फ़ार आठवन येते.... आज पहाटे माझ्या गाली
तुझ्या अधरांचा स्पर्श झाला... तु जवळ नव्हतीसतरिही जीव माझा मोहरुन गेला...!

राणी ये ना लवकर ....

तुझ्या वाचुन जगन्याची सवय झाली आहे... अश्रुंण वाचुन रडण्याची सवय झाली आहे ...!
तुझी फ़ार आठवन येते :)

कवि : समीर

No comments:

Post a Comment