Thursday, 5 June 2008

प्रिय अमूचा एक महाराष्ट्र देश हा !

विक्रमवैराग्य एक जिंगी नंदती

जरीपटका भगवा झेंडा ही डोलाती

धर्म राजकरनसवेच चालती

शक्तियुक्ति एक्वतवणी कार्य साधती

पसरे यत्कीत्रि अशी विस्मयावहा

प्रिय अमूचा एक महाराष्ट्र देश हा !

No comments:

Post a Comment