Tuesday, 26 August 2008

Marathi Charolya : संगत

दिवसा वरती दिवस उलटले
आठवीनीच्या संगती
जीवन हे असेच संपले
अपुर्या इच्छा संगती
आयुष्च तर पूर्ण झाले
पण अधुर्या नात्यां संगती

No comments:

Post a Comment