Monday, 9 February 2009

Marathi Joke : नवरा बायको

नवरा : पैसे.. पैसे.. पैसे... कशाला हवे असतात गं तुला इतके पैसे? खरं तर तुला पैशापेक्षा
जास्त अकलेचीच गरज आहे. समजलं.

बायको : अहो ते कधीच समजलंय मला. पण जी गोष्ट तुमच्याकडे मुळीच नाही. ती कशी बरं
मागणार मी?

No comments:

Post a Comment