Friday, 13 February 2009

Marathi Joke : लग्नाच खर्च

मुलगा : बाबा बाबा... लग्न करायला किती खर्च येतो हो?
बाबा : माहीत नाही बाळा. पण मी अजूनही तो भरतोय.

No comments:

Post a Comment