Friday, 10 July 2009

Marathi Kavita : काय करशील तेव्हा

" काय करशील तेव्हा "
एकमेकाना आहे एवढी माहीती
की प्रेम करतो एकमेकांवरती
आव् केवढा आपल्या दोघाचा
एकमेकवर एकमेकाचे प्रेम् नसल्याचा
वाटते भिती मला तुला विचारण्याची
असलेल्या मैत्रिपासुन दुर जाऊ याची
तुला भिती वाट्ते कशाची तर
आपले प्रेम् व्यक्त करु नये याची
म्हणतेस आपण प्रेम् ज्यावर करतो
मनातच नेहमी रहावा आपल्या तो
ते तितके खरे जरी असले
आयुष्य जगताना चालत नाही असले
तु माझ्यासाठी थांबशील हे नक्की
मी ही थांबेल ही गाट बांध तू पक्की
जरी थांबलो आपण एकमेकांसाठी
नाही थांबणार वेळ आपल्या दोघांसाठी
काय करणार आहेस प्रेम बाधुन उराशी
नसु जेव्हा आपण एकमेकांपाशी

No comments:

Post a Comment