Sunday, 25 October 2015

फक़्त तुझ्यासाठी..

माझ्या आत्म्यातून तुझे जाणे,
हे कधी मी मान्य करत नाही..
तू येतेस तेँव्हा मला कळत नाही,
तुझ्यातला सुगंध मला त्याची जाणीव
करून देतो..
पुःन्हा तू माझ्या पासून दूर जाणार,
ही जाणीव एवढी दुःखदायक असते..
की मी स्वःताला थांबऊ शकत नाही,
पण मला विश्वास आहे,
तू जिथे जाशिल..
तिथून पुःन्हा माझ्यासाठी पुःन्हा परत येशील,
जरी तू आली नाहीस तरी..
मी तुझी वाट
पाहात थांबेल अखेरपर्यंत,
फक़्त तुझ्यासाठी..Source : funmarathi.com

No comments:

Post a Comment