Friday, 27 June 2008

जेव्हा मी मरून जाईंन

जेव्हा मी मरून जाईंन, तेव्हा मला जाळउ नकोस,
आयुष्यभर जळत होतो आणखी चटके देऊ नकोस,

जेव्हा माझा अंत होईल तेव्हा मात्र रडू नकोस,
जन्मभर मी रडतच होतो शेवटी रर्ड़ने ऐकू नकोस,


माज्या शरीराचे ओझे तू खांद्यावर नेऊ नकोस,
आयुषयाभ्र्चे ओझे मी वाहीले उप्काराचे ओझे ठेवू नकोस,

माज्या नीषपाप देहावर तू फुले वाहू नकोस,
माज्या वेद्नांचा गंध फुलांच्या वासात दडवू नकोस

माज्या देहाच्या मातीला शेवटी तू नमस्कार करू नकोस,
आयुष्भर पायाखाली तुड्वल शेवटी पाया पडू नकोस

कवि : माहित नाही...

No comments:

Post a Comment