Saturday, 27 September 2008

Marathi Kavita : अरे मझ्या मना...

अरे मझ्या मना,
अरे मझ्या मना,
कधितरी माझे ऐकना
अरे किती करशील विचार
झालेल्या गोष्टींचा
किती देशील दोष स्व:ताला
दुसर्यांच्य चूकांचा
किती भरकटशील आशेपोटी
पाठ भिरकवलेल्यांकडे
किती गाळशील आसवे तू
त्या पाशाण ह्रुदयांपूढे
किती समजएवशील त्याना
परत इथे यायला
किती मागशील माफ़ि
त्याचे मन राखयला
किती घालवशील तुझा आत्म-सन्मान
त्यांचा गर्व सांभाळायला
अरे माझ्या मना
सांग कसे थांबवू मी तुला?
का करतो आहेस प्रयत्न
परत तीच चूक करायला?

No comments:

Post a Comment