Wednesday, 27 July 2011

Marathi Charoli : आठवन

खरच तुझ्या आठवनिंना
दुसरी कुठलीच तोड नाही ......

तुझ्या आठवण झऱ्यां इतकी
तर साखरही गोड नाही !!!

No comments:

Post a Comment